Over ons

Naam en contactgegevens

Stichting Rainbow Collective
Correspondentieadres: Daalseweg 165, 6521GH Nijmegen
Email: sander@rainbowcollective.nl of wouter@rainbowcollective.nl
RSIN 863107011
KvK 84130156

Doelstelling

De stichting heeft vanuit het algemeen belang (negentig procent eis) ten doel: het bevorderen van de zichtbaarheid van personen die LBHTIQA+ zijn en de emancipatie en acceptatie van hen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords waarbij uitdrukkelijk het belang van de stichting en haar doel en niet van anderen zoals bestuursleden voorop staat. LHBTIQA+ is de afkorting van lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer/questioning en aseksueel/aromantisch. De plus geeft aan dat de term inclusief is voor mensen die zichzelf anders noemen dan waar deze letters voor staan. LHBTQA+ is een parapluterm voor mensen die wat betreft seksuele oriëntatie, romantische voorkeur, gender of sekse anders zijn dan hetero of cisgender.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Rainbow Collective werkt op het snijvlak van cultuur en maatschappelijk engagement en organiseert projecten die LHBTIQA+ gerelateerd zijn maar die een breder publiek trekken: ze worden georganiseerd met en voor een publiek dat zowel LHBTIQA+ als hetero en cisgender is. Emanciperen doe je immers nooit alleen.

Stichting Rainbow Collective werkt op het snijvlak van cultuur en maatschappelijk engagement en organiseert projecten die LHBTIQA+ gerelateerd zijn maar die een breder publiek trekken: ze worden georganiseerd met en voor een divers publiek dat zowel LHBTIQA+ als hetero en cisgender is.  De stichting profileert zich als een tweerichtingsverkeer-organisatie. Het is niet ons doel om alleen te zenden: wij gaan de dialoog en het experiment aan. We zetten de deur open en bieden de handvatten waarmee ons publiek en de deelnemers zelf kritisch na gaan denken en creatief mee aan de slag gaan.

De stichting verwerft inkomsten door:

  1. Aanvraag van subsidies en fondsen
  2. Crowdfunding en werving van vrienden
  3. Sponsoring
  4. Verkoop tickets
  5. Verkoop van merchandise
  6. Verhuur van onder meer kunstwerken
  7. In opdracht werken als projectbureau voor andere organisaties
  8. Donaties, schenkingen en erfstellingen

Al deze manieren hebben primair als functie om de omschreven doelstelling van de stichting te realiseren. Stichting Rainbow Collective heeft geen winstoogmerk.

Het aanhouden van vermogen blijft beperkt tot hetgeen redelijkerwijs nodig is voor de werkzaamheden van de stichting. Uitgangspunt is een redelijke verhouding tussen beheerskosten en bestedingen. Zowel het vermogen als de verworven inkomsten komen primair het doel van de stichting ten goede. Hetzelfde geldt voor geld dat gereserveerd wordt voor toekomstige jaren. Vermogen en reserves worden aangehouden op de rekening courant en de spaarrekening van de stichting.

Bij ontbinding van de stichting stelt het bestuur de bestemming van het overschot na vereffening vast met dien verstande dat dit geheel wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Lees het volledige beleidsplan over de periode 2021-2026.

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden: voorzitter, penningmeester/secretaris en 2 algemeen bestuursleden.
Voorzitter: Igor van der Vlist
Penningmeester/secretaris: Pieternel Janssen
Algemeen bestuurslid: Sander Ederveen
Algemeen bestuurslid: Wouter Christiaens

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
In de statuten is opgenomen, dat de stichting aan individuele bestuursleden opdrachten (die niet behoren tot bestuurswerkzaamheden) tegen betaling kan verstrekken waarbij “at arms length” (zakelijke voorwaarden die ook voor derden dienen te gelden) dient te worden gehandeld. Hierbij is onder andere het bepaalde in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zoals de bepalingen omtrent goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap van toepassing. De betreffende bestuursleden, onthouden zich van stemming hierover in het bestuur en zijn ook niet bij de beraadslaging daaromtrent aanwezig. Het is de taak van het gehele bestuur om ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen en op een transparante en zorgvuldige wijze om te gaan met eventuele tegenstrijdige belangen.
De stichting heeft geen werknemers in dienst. Opdrachten aan ZZP’ers kunnen worden verstrekt na een offertetraject.

Jaarverslag van uitgeoefende activiteiten

Stichting Rainbow Collective is opgericht op 6 oktober 2021. Lees hier ons eerste jaarverslag.

Financiële verantwoording

Stichting Rainbow Collective is opgericht op 6 oktober 2021 en heeft om die reden nog geen activiteiten uitgevoerd. Daarom is er ook nog geen financiële verantwoording over 2021. Activiteiten staan op de planning vanaf 2022. Zie daarvoor het beleidsplan.